My Colleagues
Government Officials
My Colleagues
  • Chen Jin
  • Xu Weihua
  • Fang Yi
  • Chen Weiqiang
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Huan Jinyuan
Chen weiqiang Member of the Leading Party Members' Group of Hangzhou Municipal Government, Deputy Mayor of Hangzhou