Government Officials
Government Officials
My Colleagues
  • Chen Jin
  • Xu Weihua
  • Fang Yi
  • Chen Weiqiang
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Huan Jinyuan
Yao Gaoyuan Deputy Secretary of the CPC Hangzhou Municipal Committee, Mayor of Hangzhou