My Colleagues
Party Leaders
My Colleagues
Yao Gaoyuan Deputy Secretary of the CPC Hangzhou Municipal Committee, Mayor of Hangzhou