My Colleagues
Government Officials
My Colleagues
  • Xu Weihua
  • Chen Jin
  • Chen Weiqiang
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Liu Pinjun
  • Sun Xudong
  • Huan Jinyuan
Liu Pinjun Member of Leading Party Members' Group & Deputy Mayor of Hangzhou Municipal Government.