Government Officials
Government Officials
My Colleagues
  • Ke Jixin
  • Xu Weihua
  • Chen Jin
  • Chen Weiqiang
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Liu Pinjun
  • Sun Xudong
  • Huan Jinyuan
Yao Gaoyuan Deputy Secretary of the CPC Hangzhou Municipal Committee Acting Mayor of Hangzhou.