Current Location : Home
> Principle Officials > Government Officials > Yao Gaoyuan > Position
Yao Gaoyuan
2022-11-15 16:52      Source:Hangzhou China      

Deputy Secretary of the CPC Hangzhou Municipal Committee, Mayor of Hangzhou