My Colleagues
Government Officials
My Colleagues
  • Ke Jixin
  • Xu Weihua
  • Chen Jin
  • Hu Wei
  • Chen Weiqiang
  • Ding Digang
  • Luo Jie
  • Liu Pinjun
  • Sun Xudong
Xu Weijhua Member of the Standing Committee of the CPC Hangzhou Municipal Committee, Member of the Leading Party Members' Group & Deputy Mayor of Hangzhou Municipal Government (on secondment).